30.11.2015

Od 1.1.2016 lze podat přiznání k DPH a hlášení k DPH pouze elektronicky

S účinností od 1. ledna 2016 dochází ke zrušení § 101a odst. 3 zákona o DPH, který upravoval výjimku z elektronické formy podávání daňových přiznání k DPH pro fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 6 mil. Kč. Tito plátci byli oprávněni podávat daňové přiznání k DPH v listinné podobě. Nově tedy vzniká i těmto plátcům DPH povinnost podávat daňová přiznání k DPH pouze elektronicky, a to u všech přiznání, která budou podávána po 1. lednu 2016. To znamená, že i daňové přiznání za zdaňovací období prosinec 2015 nebo IV. čtvrtletí 2015 musí být činěno výlučně elektronicky. Toto lze uskutečnit ve formě datové zprávy v požadovaném formátu a struktuře, která je odeslána přes daňový portál Finanční správy www.daneelektronicky.cz anebo z datové schránky. K autentizaci lze využít buď uznávaný elektronický podpis, přihlašovací údaje z datové schránky anebo lze řádné či dodatečné přiznání k DPH, kontrolní hlášení k DPH či souhrnné hlášení k DPH odeslat bez autentizace a následně v zákonů 5denní lhůtě potvrdit prostřednictvím tzv. e-tiskopisu.

 

 

 

Ukončení použití e-tiskopisu u elektronického podávání přiznání k dani z příjmů

 

Od 1. ledna 2016 už nebudou moci poplatníci (nebo jejich zástupci), kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, podávat přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, žádosti o zrušení registrace, řádná daňová přiznání (např. k dani z příjmů) a dodatečná daňová přiznání (např. k dani z příjmů), hlášení a vyúčtování datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu a dodatečně je do 5 dnů potvrzovat v listinné formě tzv. e-tiskopisem. Přechodné období, po které to možné bylo, skončí 31. prosince 2015.

 

Výše uvedená elektronická podání lze od 1. ledna 2016 autorizovat těmito způsoby:

 

  • datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
  • datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky,
  • datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

 

Možnost potvrzovat elektronická podání tzv. e-tiskopisem zůstává nadále od 1. 1. 2016 zachována pro podání tzv. “formulářových podání” vztahujících se k dani z přidané hodnoty zejména řádné a dodatečné daňové přiznání k DPH, kontrolní hlášení na DPH, souhrnná hlášení na DPH, přihláška k registraci k DPH, oznámení změny registračních údajů k DPH, včetně žádosti o zrušení registrace k DPH.

 

Souhrnné hlášení dle zákona o DPH a kontrolní hlášení dle zákona o DPH lze podávat prostřednictvím tvz. e-tiskopisu, avšak dodatečné potvrzení musí být učiněno v zákonné lhůtě pro podání souhrnného, resp. kontrolního hlášení.

 

1