28.12.2015

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí má od 1. 4. 2016 být pouze nabyvatel (kupující)

 

Sněmovna projednává vládní novelu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí (sněmovní tisk č. 639) s navrženou účinností od 1. dubna 2016. Nově bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí vždy pouze nabyvatel nemovité věci (kupující) přičemž současně bude zrušeno ručení za odvedení daně druhé strany. Novela obsahuje i další změny.

 

 

Sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele nemovité věci u daně z nemovitých věcí


Nově bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí vždy nabyvatel nemovité věci (kupující). Současně dojde k zániku institutu ručitele daně. Kupující tak bude daň z nabytí nemovitých věcí platit přímo, nikoliv zprostředkovaně jako součást kupní ceny, a nebude tak vystaven riziku podvodného jednání ze strany zprostředkovatelů.

 

 

 

Změna koncepce zdanění daní z nabytí nemovitých věcí inženýrských sítí


Při nabytí inženýrských sítí bude nově podléhat zdanění pouze nabytí budov nebo jejich částí, které jsou částí inženýrské sítě. To odstraní problémy, které v praxi přinášely převody inženýrských sítí díky obtížnému definování nemovité věci v těchto případech.

 

 

 

Zjednodušení způsobu určení základu daně nemovitých věcí u směny


Navrhuje se zjednodušit určení sjednané ceny u směny nemovitých věcí tak, že se nebude přihlížet k hodnotě pozbývané nemovité věci.

 

 

 

Rozšíření předmětu daně z nabytí nemovitých věcí

 

Rozšiřuje se předmět daně o případy, kdy je prodlužována doba, na kterou bylo zřízeno právo stavby. Za nabytí nemovité věci tak bude považováno nejen zřízení práva stavby, ale i případné prodloužení doby existence práva stavby; délka existence práva stavby bude zohledněna při stanovení základu daně.

 

 

 

Změna koncepce osvobození nových staveb a jednotek od daně z nabytí nemovitých věcí

 

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí se budou vztahovat pouze na první úplatná nabytí nově dokončených nebo užívaných staveb a jednotek (staveb a jednotek dokončených podle stavebních předpisů nebo předčasně užívaných), a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Osvobození nebude možno aplikovat v případech rozestavěných staveb a jednotek. Tím se předejde nejasnostem ohledně toho, zda jde o první nebo již další převod, resp. nabytí.

 

 

 

 

 

1